Our God Reigns/耶和華作王

https://youtu.be/mZtw8-OBbuQ 【耶和華作王 Our God Reigns】現場敬拜MV (Live Worship MV) - 讚美之泉敬拜讚美 (26)Aug 21, 2021 https://tathome.files.wordpress.com/2022/06/our-god-reignse880b6e5928ce88fafe4bd9ce78e8b2.png https://www.pinterest.com/pin/620582023667220410/ https://youtu.be/_WDplxjXhB4 【耶和華作王 Our God Reigns】敬拜MV - 讚美之泉兒童敬拜讚美 (12EP)Apr 22, 2022 https://youtu.be/YrcWk_8LXlg 【耶和華作王 Our God Reigns】官方歌詞版MV (Official Lyrics MV) - 讚美之泉敬拜讚美 (26)Jun 17, 2021 https://www.iwtfly.com/di-527-shou-ye-he-hua-zuo-wang-zan-mei-zhi-quan-g-diao-he-xian-jian-pu.html https://www.pinterest.com/pin/620582023667220433/ https://youtu.be/TbOu4JzoQYE 《耶和華作王》#純音樂#鋼琴版#讚美系列#讚美之泉敬拜讚美(26)#靈修純音樂#詩歌敬拜May 11, 2022

Hear Our Cry/聽見這世代的呼喚

https://youtu.be/N-bI8_Cc7E4 【聽見這世代的呼喚 Hear Our Cry】現場敬拜MV (Live Worship MV) - 讚美之泉敬拜讚美 (26)Premiered Jul 31, 2021 https://www.iwtfly.com/di-491-shou-ting-jian-zhe-shi-dai-de-hu-huan-he-xian-jian-pu.html https://www.pinterest.com/pin/620582023666062974/ 烈火敬拜團 May 22, 2022 https://youtu.be/AFVN3V3Tc0w 【聽見這世代的呼喚 Hear Our Cry】官方歌詞版MV (Official Lyrics MV) - 讚美之泉敬拜讚美 (26)Jun 12, 2021 https://tathome.files.wordpress.com/2022/05/hear-our-crye881bde8a68be98099e4b896e4bba3e79a84e591bce5969a.png https://www.pinterest.com/pin/620582023666063002/ https://youtu.be/KzghPrR19kc 【聽見這世代的呼喚 Hear Our Cry】官方敬拜卡拉OK版MV (Official Karaoke MV) - 讚美之泉敬拜讚美 (26)Feb 1, 2022 https://www.poppiano.org/sheet/?id=65253 https://www.pinterest.com/pin/620582023666063012/ https://youtu.be/8L5HFuKSBEc 聽見這世代的呼喚Hear Our Cry Piano … Continue reading Hear Our Cry/聽見這世代的呼喚